Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer

I sidste uge udsendte UVM retningslinjer for de gymnasiale prøver til sommer samt afsluttende standpunktskarakterer.

Den samlede vejledning finder I her:

I det følgende har vi trukket et par centrale citater frem fra vejledningen ifht. netop vores fag og også mere generelt:

  1. ”De mundtlige prøver i sommeren 2021 skal – med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag – gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.” 
  2. ”Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” 
  3. Særlige udfordringer ift. karaktergivning i fag med praktisk dimension  
    ”I den aktuelle situation kan afgivelse af afsluttende standpunktskarakter rumme særlige udfordringer i nogle fag, såfremt der har været tale om længerevarende nødundervisning. Det kan dreje sig om fag, der har en praktisk dimension, som udgør en væsentlig del af faget, fx naturvidenskabelige fag, tekniske fag, kunstneriske fag og idræt. Der kan muligvis have være længere perioder, hvor eleven/kursisten ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau i de dele af faget, eller hvor undervisningen har haft en atypisk progression pga. omplacering af undervisning.  
    Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.”